Strategisk plan

strategisk plan

Oppsummering av strategisk plan

Kongsskogen videregående skole har som målsetting at minst 20 elever skal fullføre ogbestå og avslutte sitt skoleløp med vitnemål hvert år. Kombinasjonen av våre viktigste rammebetingelser; ekstra tid og små elevgrupper, og skolens analyse av risikofaktorer og iverksetting av gode tiltak er bidrag til at skolen når målet. I 2017 startet arbeidet med etablering av naturfagsal, et viktig tilskudd til undervisningen, og vi gjorde erfaringer med nytt fraværssystem som hjelp til bedre oppfølging av fravær og tilrettelegging. Nor-plus-prosjektet med "Jakten på best practice" gir stadig ny innsikt i hva som er til elevens beste, og arbeidet med ny IUP har gitt oss bedre verktøy for oppfølging av elevens faglige og sosiale utvikling.

Kongsskogen videregående skoles elever har alle en psykisk helseutfordring, og det er vår oppgave å legge til rette slik at de likevel oppnår sitt mål om fullført og bestått videregående skole, godt forberedt for nye utfordringer i jobb eller videre studier. Elevenes fravær er ofte den viktigste hindringen for å følge undervisningen og gjennomføre tilstrekkelig med vurderingssituasjoner til å få en standpunktkarakter. I tillegg sliter svært mange med stor angst for prøver og presentasjoner.

Våre prioriterte tiltak er rettet mot å kompensere for disse utfordringene. De handler om oppfølging, faglig så vel som personlig, og på de mest kreative og fleksible måter legge til rette for gjennomføring av vurderinger, med riktig timing og med blikk for hva som er tilstrekkelig. Vi er opptatt av at elevene opplever mestring og trygghet. Vi er stadig på jakt etter best mulige løsninger for hver enkelt elev, dette kommer også til uttrykk ved Kongsskogens deltagelse i prosjektet "Stjernekart"jakten på våre suksessfaktorer.

Kongsskogen vgs er inne i et generasjonsskifte i kollegiet. Dette gjør at vi har et ekstra fokus på kompetanseoverføring, på tilsettinger og på gode systemer som nye lærere enkelt kan forstå og gå inn i.

Kongsskogens strategier bidrar til at elever som ellers mislykkes i ordinær videregående skole kan gjennomføre skolegangen. Slik mener vi at skolen bidrar til å nå byrådets langsiktige mål og gir unge mennesker helt nye muligheter til et meningsfullt og deltagende voksenliv i samfunnet.

 

Les hele den strategiske planen.