Hovedseksjon

Strategisk plan

strategisk plan

Oppsummering av strategisk plan

Kongsskogen videregående skole ble opprettet i 1969 som sykehusskole for unge pasienter ved Dikemark sykehus i Asker. I 2024 har skolen sin hovedvirksomhet på Ensjø med tilbud om studiespesialiserende løp for 105 unge elever med psykiske og sosiale helseutfordringer. Skolen har fortsatt en liten avdeling på Dikemark sykehus der pasienter kan få et skoletilbud.

Kongsskogen videregående skole tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram innenfor språk- og samfunnsfaglig og realfaglig programområde med et stort utvalg av programfag.

Skolens visjon er å bygge på elevenes ressurser, og gjennom tett oppfølging og støtte bidra til at de mestrer sine utfordringer og når sine mål om fullført og bestått videregående opplæring.
Dette avspeiler seg i de prioriterte satsingsområdene for 2024.

Vi vil:
1. videreutvikle kollegiets kompetanse på aktuelle områder i Fagfornyelsen i både fag og vurdering.
2. søke best mulig tilrettelegging for hver enkelt elev ved å sørge for at skolens profesjonsfelleskap har tilstrekkelig kompetanse om elevenes utfordringer og hvordan disse kan håndteres på en god måte. Dette gjøres gjøres gjennom kurs for hele eller deler av kollegiet.
3. styrke elevenes motivasjon for å være på skolen gjennom fellesskapsbyggende miljøarbeid og aktivitetsstiltak både innen faggrupper og for hele skolen samlet.
4. oppgradere sanitærrommene.