Strategisk plan

strategisk_plan

Oppsummering Strategisk plan

Kongsskogen videregående skole har som overordnet mål at skolens elever skal fullføre og bestå videregående skole. I tiden på Kongsskogen ønsker vi at elevene skal bli bevisst

på og ta i bruk sine ressurser slik at de blir bedre i stand til å håndtere sine utfordringer, både faglig og sosialt. Strategisk plan bærer preg av den dobbelte

målsettingen, og tiltakene i 2017 avspeiler våre analyser av hindringer og muligheter for å overkomme disse.

Tilstrekkelig vurderingsgrunnlag er en forutsetning for å få karakter og fullføre videregående skole. Mange av tiltakene i skolens strategi for 2017 er tiltak som skal

gjøre det mulig for enda flere av elevene å ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. Høyt fravær og psykiske utfordringer er en del av elevenes forutsetninger, tiltakene

retter seg mot å legge til rette, redusere stress og angst rundt vurderinger og utfordre lærerne til kreativitet og fleksibilitet slik at eleven får vist sin kompetanse.

Tiltak som skal fremme trygghet, trivsel og sosialt fellesskap er også vektlagt i planen for 2017. Gjennom aktiviteter og felles opplevelser, på og utenfor skolen, av

faglig så vel som sportslig og kulturell art, vil vi bidra til at elevene utvikler vennskap og sosiale ferdigheter som grunnlag for et godt voksenliv. Gjennom Go Campus

får elevene som gruppe en forberedelse til høyere utdannelse.

 

Hele planen kan du lese som pdf her