Hovedseksjon

Inntak til Kirkeveien, Kongsskogen og Eikelund videregående skoler

utdanningsetaten

Målgruppe

Målgruppen for tilbudet er elever som har folkeregistrert bostedsadresse i Oslo per søknadsfristen 1. februar 2024, og oppfyller følgende kriterier:

 • har psykiske vansker, sosiale vansker og/eller rus- og avhengighetsproblematikk
 • er i behandling / har en behandlerkontakt innenfor psykisk helse
 • har behov for tettere oppfølging, og eventuelt et tilbud der fagene kan tas over lengre tid

Les mer om skolens tilbud av fag og utdanningsprogram under Fagtilbud.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. februar.

 

Søknaden må inneholde følgende:

Søkeren må benytte det elektroniske søknadsskjemaet for Kirkeveien, Eikelund og Kongsskogen videregående skole som ligger på Utdanningsetatens sine hjemmesider.

I tillegg søknaden inneholde følgende opplysninger eller vedlegg:

 • En dokumentasjon fra behandler om at søkeren er i behandling for psykiske, emosjonelle vansker og/eller rusavhengighet eller at behandlingen er planlagt å ta til ved skolestart:
  • Dokumentasjon skal om mulig angi plan for videre behandling
  • En uttalelse om søkerens vansker og behov i opplæringen fra PPT, BUP, DPS eller andre som er sakkyndige på søkerens vansker knyttet til opplæring.
  • En uttalelse fra søkeren om søkerens motivasjon for å søke tilbudet.
  • Vitnemål fra grunnskolen, karakterutskrifter, kompetansebevis eller annen godkjent vurdering.
   • Dersom søkeren har hatt helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten i grunnskolen, må sakkyndig vurdering fra PPT og vedtak om fritaket legges ved.
 • Om mulig en uttalelse fra innsøkende instans om søkerens vansker og behov i opplæringen som kommer i tillegg til den sakkyndige uttalelsen som angitt ovenfor
 • Dersom det foreligger: Søkerens aktivitetsplan fra NAV eller en individuell plan (IP)
  • Oppgi minimum kontaktinformasjon til NAV-kontoret i bydel og navnet på saksbehandler
 • Dersom søkeren har hatt spesialundervisning: Sakkyndig vurdering fra PPT, siste IOP og siste årsrapport fra spesialundervisningen

Manglende dokumentasjon kan gjøre at søknaden ikke blir behandlet.

Prioritering av søkere

Søknaden må være fullstendig med all nødvendig dokumentasjon.

Flere søkere vil oppfylle disse kravene. Skolen foretar da en prioritering ut fra gjeldende kriterier . Det skilles mellom interne og nye søkere og det gjøres en prioritering ut fra rettigheter til opplæring. Innenfor hver av hovedkriteriene prioriteres søkerne ut fra tilretteleggingsbehov og forutsetninger for å gjennomføre opplæringen.

Prioritering av søknader mottatt innenfor søknadsfristen

Søkere, som søker etter fristen, blir prioritert etter søkere som holder fristen.

Prioritering av interne søkere

Søkere som allerede er elever ved en av de tre skolene, prioriteres foran nye søkere dersom:

 • Eleven mangler fag for å få generell eller spesiell studiekompetanse eller mangler andre nødvendige fag for å kunne gå videre i opplæringsløpet
 • Eleven har hatt en forsvarlig progresjon i opplæringen og kan nyttiggjøre seg videre opplæring

Prioritering av nye søkere ut fra rettigheter til opplæring

Søkerne prioriteres i følgende rekkefølge ut fra rettigheter til opplæring:

 1. Ungdom med rett til videregående opplæring, jf. § 3-1 i opplæringsloven
 2. Voksne i kategori 3, 4 og 5 (nedenfor) som har startet et løp, og har fullføringsrett eller voksenrett
 3. Unge voksne (under 25 år uten ungdomsrett) som ikke har fullført videregående opplæring
 4. Unge voksne (under 25 år uten ungdomsrett) som har fullført et treårig løp, men har mange enkeltfag som ikke er bestått
 5. Voksne (over 25 år) som har rett til videregående opplæring som voksne


Øvrig prioritering av nye søknader

Hvis det er flere nye søkere enn plasser innenfor en rettighetsgruppe, skal søkerne prioriteres ut fra følgende kriterier:

 1.   Eleven har stort behov for den tilrettelegging skolene kan gi

 • Søknaden dokumenterer et stor behov for opplæring i mindre gruppe.
 • Søknaden dokumenterer et stort behov for tett oppfølging i opplæringen.
 • Søknaden dokumenterer at eleven har et stort behov for et lite og oversiktlig læringsmiljø.
 • Søknaden dokumenterer at eleven har et stort behov for personale med kompetanse på psykiske/sosiale vansker og/eller vansker knyttet til bruk av rusmidler.
 • Søknaden dokumenterer at eleven etter å ha prøvd ordinær videregående opplæring tidligere, ikke har kunnet gjennomføre denne på grunn av psykiske vansker.

2.    Eleven har forutsetning for å kunne gjennomføre opplæringen innenfor skolenes rammer

 • Eleven har læreforutsetninger for å kunne oppnå studie- eller yrkeskompetanse og har dette som målsetting.
 • Eleven er i stand til å møte og delta i opplæringen sammen med andre elever i grupper/mindre klasser.
 • Eleven vil kunne fullføre og bestå videregående opplæring i løpet av inntil 5 år

Skolens vurdering av kriteriene

Skolen (inntaksorganet) foretar en helhetlig vurdering av søknaden  der de vurderer i hvilken grad søkeren oppfyller hvert kriterium og hvor mange kriterier som blir oppfylt. Hvert av de to hovedkriteriene vektlegges likt.

 

Her finner du vårt nye webbaserte søknadsskjema

Her er lenke til skjema som behandler kan fylle ut behandlerskjema 

 

* Vi regner også som hjemmehørende i Oslo søkere som flytter med/til foresatte i Oslo etter søknadsfristen. Dette må dokumenteres, jf "Informasjon fra Oslo" på vilbli:
https://www.vilbli.no/nb/nb/oslo/flytting/a/031035